Kommande konferenser

Nu när det kan börja bli aktuellt att planera konferensdeltagande framöver, har kalendariet uppdaterats med följande konferenser.

2021

4-6 november 2021: Annual Meeting of the American Society for Legal History, New Orleans, Louisiana. Länk här.

2022

27-29 april 2022: Den femte nordiska rättshistoriska konferensen, Lund.

29 juni – 1 juli 2022: The 6th European Society for Comparative Legal History Biennial Conference, Lissabon, Portugal. Länk till call for papers här.

6-9 juli 2022: The 25th British Legal History Conference. Länk här.

17-23 juli 2022: The 16th International Congress of Medieval Canon Law, St. Louis, Missouri, USA. Länk här.

10-12 november 2022: Annual Meeting of the American Society for Legal History, Chicago, Illinois. Länk här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Minnesord över Michael Stolleis (1941-2021)

Professorn i rättshistoria Michael Stolleis, Frankfurt am Main, har gått bort efter en kortare tids sjukdom. Han var ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund sedan 1992.

Michael Stolleis tillhörde barnen till den krigsgeneration som upplevde nazismen och krigets brutala våld. Hans generation fick istället växa upp i fred, frihet och välstånd i det västra Tyskland. Han har själv berättat om sitt första möte som fem-sex åring med sin far borgmästaren i Ludwigshafen, när denne efter år i sovjetisk fångenskap kom honom till mötes mellan vinstockarna i familjens vingård i Rheinland-Pfalz. Det var ett paradigmatiskt möte med det förgångna. Det präglade hela hans vuxna liv. Det blev hans passion. Det blev en förpliktelse för honom att utforska Tysklands korta kaotiska 1900-tal från 1914 till 1990.

Michael utbildade sig först till vinodlare men studerade sedan liksom fadern juridik, först i Heidelberg och Würzburg och sedan i München. Hans efterkrigsgeneration, dvs. den som studerade juridik i Tyskland på 1960-talet, blev alltmer medveten om sina professorers politiska anpassning under Hitlerregimen. Han upplevde de sk. ringföreläsningarna i München 1968, då studenterna krävde att professorerna från katedern skulle redogöra för sina ställningstaganden under nazitiden. Där började också den uppgörelse med det förflutna, som följde honom genom hela livet.

Han behandlade nazitiden redan i sin doktorsavhandling 1973. Den behandlade uttryck om det allmännas bästa i den nazityska rätten (Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, 1974). Det var en kritisk språkanalys i filosofen Ludwig Wittgensteins anda. Avhandlingen blev uppmärksammad, men det ifrågasattes om nutidshistoria verkligen var rättshistoria.

Den som i hög grad inspirerade honom – också metodologiskt – var hans Doktorvater, den svenske rättshistorikern Sten Gagnér, som sedan mitten av 1960-talet var professor i München. Gagnér hade runt sig samlat en växande skara doktorander, vilka alla avslutade sina karriärer som professorer i rättshistoria. Sten hade en i Bayern artfrämmande och informell ”svensk” stil. Han talade tyska på sjungande dalmål, och han duade alla vid de vidsynta, öppna och stimulerande onsdagsseminarierna under takåsarna vid Professor Huber Platz. Han var också teoretiskt medveten. ”Det var genom honom och de erfarenheter han förmedlade som jag lärde mig vad rättshistoria kan vara”, noterade han gärna. Inte minst diskussionerna vid postseminarierna med öl och sång var oförglömliga. Han tillhörde Stens bästa vänner, och efter dennes bortgång förvärvade han Stens omfattande bibliotek till Max Planck-institutet i Frankfurt.

År 1974 fick Michael Stolleis en ledig professur i rättshistoria vid Frankfurtfakulteten. Där fanns en liberal och progressiv miljö, och fakulteten utvecklades på 1970-talet strategiskt till ett rättshistoriskt Mecka. Det blev en viktig mötesplats för oss nordiska rättshistoriker. Där hade 1965 inrättats ett Max Planck Institut för europeisk rättshistoria, och i fakulteten fanns flera då unga, idag namnkunniga professorer i rättshistoria. Michaels ämnesområde blev den offentliga rätten, dess rättshistoria samt socialrätt och kyrkorätt, ett ämne han som assistent studerat för den kände kyrkorättsprofessorn Axel von Campenhausen i München.

Som rättshistoriker bröt Michael att ny mark. Privaträttens historia hade i Tyskland traditionellt varit dominerande inom ämnet – med Helmut Coing och Franz Wieacker som de mest lysande företrädarna. Michael valde istället den offentliga rättens historia som sitt forskningsområde. Den moderna socialrätten med bakgrund i den Bismarckska sociallagstiftningen visade på nutidshistoriens betydelse som förklaringsmodell. I fyra volymer redogjorde han för den offentliga rättens historia i Tyskland från tidig modern tid till Tysklands återförenande 1990 (Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 1989–2014). Det arbetet har blivit en klassiker och har översatts till ett antal främmande språk.

Det var i det sammanhanget jag i slutet av 1970-talet lärde känna Michael. Båda var vi sysselsatta med den tidigmoderna tyska statsrättens tänkare, jag med Hugo Grotius, han med Hermann Conring. I början av 1980-talet gjorde lärare och studenter i rättshistoria i Lund en bildningsresa till Holland och Tyskland. I Frankfurt höll Michael en minnesvärd föreläsning för oss om den nationalsocialistiska rätten. Han hade då nyligen publicerat sin omfattande artikel om detta ämne i Handwörterbuch zum deutschen Rechtsgeschichte. Mötet med Michael blev för oss alla resans stora behållning. Det var inte bara vi som fångades av ämnet. I dag säger man i Tyskland att det var denna välskrivna artikel, som blev katalysatorn till de västtyska juristernas uppgörelse med det nära förflutna. Den diskursen med dess Historikerstrid (1986–87) präglade den tyska rättsvetenskapen decennierna före millennieskiftet och den har ännu inte klingat ut. Med sitt arbete Law under the Swastika (Chicago University Press 1999) – också översatt till tyska (!) – uppmärksammades denna hans forskning internationellt. Han var också aktiv vid etablerandet av ämnet juridisk samtidshistoria, Juristische Zeitgeschichte, som 1993 fick en egen professur i Frankfurt, och som i dag globalt utvecklats till ett viktigt forskningsområde. Så sent som 2014 summerade han sin forskning om hur den tyska rättsstatens institutioner förhållit sig till skilda politiska system och deras makrokriminalitet (Nahes Unrecht, fernes Recht: Zur Juristischen Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert 2014).

Året efter den tyska återföreningen, 1991, blev han direktor för Max Planck Institutet för europeisk rättshistoria i Frankfurt. Samma år fick han också den tyska forskningsstiftelsens stora och prestigefyllda Leibniz-pris, vars medel han valde att oavkortat använda till att stipendiera östeuropeiska rättshistoriker som då hade befriats från det totalitära oket. På Max Planck institutet mötte vi under hela 1990-talet unga kollegor från Baltikum till Balkan som där med rättshistorien som instrument inkluderades i transformeringen från auktoritära orättsstater till demokratiska rättsstater i det senmoderna Europa. Särskilt månade han om de yngre forskare med bakgrund i DDR som skulle integreras in i det tyska akademiska befordringssystemet.

År 1995 fick Michael ett större anslag från Riksbankens jubileumsfond med placering i Lund. Under våren och försommaren detta år verkade han i Lund. Under den tiden blev en stor del av manuskriptet till tredje delen av den offentliga rättens historia om Weimarrepubliken och Hitlerregimen färdigt. Det var samma år som den Europeiska Unionens tillkomst och forskningen vid Max Planck-institutet för europeisk rättshistoria blev alltmer central och betydelsefull under hans ledning. Han startade bland annat en sommarskola för unga europeiska rättshistoriker som under senior ledning fick presentera sina avhandlingsprojekt. I dag har det initiativet avknoppats till ett europeiskt forum för unga rättshistoriker som möts i Frankfurt varje år.

Michael ledde institutet framgångsrikt i närmre 20 år fram till sin pensionering 2009. Under denna tid initierades och genomfördes under hans ledning ett antal viktiga forskningsprojekt – flera dessutom av tvärvetenskaplig karaktär. Han lade också ner mycken kraft på att ge institutet nya lokaler vid Hansaallee i anslutning till universitetets nya campus i centrala Frankfurt och han deltog i utformningen av den nya byggnaden från början till slut.

Han åtnjöt i hög grad forskarsamfundets uppskattning. Han utsågs till hedersdoktor vid fyra universitet med början i Lund 1999. Därefter blev han hedersdoktor i Toulouse (2002), Padua (2004) och Helsingfors (2010). Han var ledamot av ett stort antal internationella vetenskapsakademier och mottog flera stora forskningspriser. Han nominerades också som domare till författningsdomstolen i Karlsruhe, men han avböjde. Det var som direktor för Max Planck Institutet han såg sitt kall.

Michael var högt bildad och lärd, hans kunskap verkade bottenlös, men han var samtidigt opretentiös. Dessutom var han en lysande föreläsare. Till Norden och Sverige återkom han åtskilliga gånger som både gästföreläsare och symposiedeltagare. På senare år framträdde han också som en framstående essäist och berättare utifrån rättshistoriska fall och händelser (Margarethe und der Mönch: Rechtsgeschichte in Geschichten, 2015).

Han hade en osviklig moralisk kompass. Det kom inte minst till uttryck i hans åtskilliga inlägg i aktuella rättspolitiska debatter i Feuilleton-avdelningen i Frankfurter Allgemeine Zeitung eller Die Zeit. Hela tiden yttrade han sig mot Tredje rikets eller DDR:s mörka klangbotten.

Han bar ärkeängeln Michaels namn. Det var i hög grad passande. Han kämpade ständigt med vågskålen i den ena handen och det brinnande svärdet i den andra, för den goda rätten mot den onda orätten. Den metaforiken omsatte han i mycket av sin gärning.

Michael Stolleis skulle i sommar ha fyllt 80 år. Sista gången han var i Lund var vid ett symposium i anledning av universitetets 350-årsjubileum 2017. Varje år när han fått Vetenskapssocietetens Årsbok hörde han av sig med kommentarer. Genom hans bortgång har nordiska rättshistoriker förlorat en kär vän, en framstående och generös kollega och en professionell förebild. Hade han tillhört en äldre professorsgeneration hade han markerat sin höga plats och rang i den akademiska hierarkin. Men han tillhörde en yngre generation som präglats av efterkrigstidens demokratiideal och 1968 års studentrevolter och som karakteriserats av en befriande distans till allt vad akademisk högfärd heter. Han var Michael.

Han fattas oss, samtidigt som vi känner stor tacksamhet över att i mer än fyrtio år ha varit hans vän och kollega.

                                                                              Kjell Å Modéer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny volym i Rättshistoriska studier

En ny volym i serien Rättshistoriska studier har utkommit: Legal history Reflecting the Past and the Present – Current Perspectives for the Future (red. Kjell Å Modéer).

Bokens innehåll beskrivs på följande sätt:

”In 2016 – 18 Lund University in Sweden celebrated its 350 years of existence. In 1666 the new university got its constitution, and in 1668 January 28 the university was inaugurated. At the Law Faculty this celebration was observed with several seminars and symposia. In November 2017 the legal historians at Lund arranged an international symposium dedicated to the doctores honoris causæ within the discipline of legal history at the Law faculty. The theme for this historiographical symposium was the impact of and interaction with the nine Nordic, European and American scholars who received their honorary degrees at the Lund Law Faculty from 1990 up to today. This volume is dedicated to them.

This volume gives examples of history of knowledge in action in a dynamic scholarly environment within legal history from the post-World War II up to today. The diversity of the research areas – their networks and theoretical and methodological discourses – exemplifies the “Historical turn” within the law, and demonstrate the development of the internationalized – and even globalized – discipline of legal history within in the late modernity during the last quarter century. Each of the nine honorary doctors gives in an article a presentation of their scholarly work, as well as a number of internationally established European scholars elaborate on their current perspectives on legal history – reflecting on the past and the future.”

Innehållsförteckning:

Preface – Mia Rönnmar
Foreword – Johan Hirschfeldt

Introduction

1. Law, Time and Place: Legal history: The Lund perspective:
A tribute to our honorary doctors
Kjell Å Modéer

2. Presence of mind and the future of legal history
Matthew Dyson

Part I
Supreme Courts

3. Die höchsten Gerichte und Rechtliche Zeitgeschichte – ”The Supreme Courts” and ”Contemporary Legal History”
Bernhard Diestelkamp

4. Central Courts, an inexhaustible Source of information for Legal History
Serge Dauchy

5. The Wismar Tribunal: A survey of the research
Nils Jörn

Part II
Legal Cultures

6. ”That’s the way I am”: Lawrence M Friedman in interview
Kjell Å Modéer

7. Legal Culture as a tool for legal analysis
Jörn Øyrehagen Sunde

8. A spatial history of Swedish rural courts
Eva Löfgren

Part III
Contemporary Legal History

9. Social law, contemporary legal history and the history of public law
Michael Stolleis

10. The Ghost of the King. Traces of ‘Royal Majesty’ in the Swedish constitution of 1974
Henrik Wenander

11. A short comment on the history of administrative law and Michael Stolleis
Mats Kumlien

Part IV
Intellectual Legal History

12. Nordic Legal Science – Diversity and Unity
Lars Björne

13. Legal Compilation in early modern Denmark and Norway: Creatively recycling the law
Sören Koch

Part V
Comparative Legal History

14. Understanding the law in historical and comparative perspectives
Reinhard Zimmermann

15. Law émigré Max Rheinstein (1899 – 1977): A comparatist in pre-war Germany and post-war America
Kjell Å Modéer

Part VI
European Legal Integration

16. The Europeanization of legal cultures
Pia Letto-Vanamo

17. The rule of law as a criterion for Europe
Martin Sunnqvist

18. A kaleidoscope of people: The legal cultures of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice
Nina-Louisa Arold Lorenz

Part VII
Legal History and Legal Science

19. The temporalities of constitutions
Dag Michalsen

20. Constitutions and Codifications 1667 – 2017. A legal historian’s reflection
Dag Michalsen

21. Why legal history matters: Dangerous social sciences and the authoritarian state Heikki Pihlajamäki

22. Concluding remarks: The future of legal history
Lena Foljanty

Boken finns tillgänglig via Jure bokhandel.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Law in Transmission: Workshop 5-7 May 2021

Den 5-7 maj 2021 hålls en workshop via Zoom på temat Law in Transmission: The Movement of Practices, Texts and Concepts across Time and Space, c. 400-1500.

Programmet finns här:

Arrangör är universitetet i St. Andrews, vars innehållsrika rättshistoriska sida finns här: Civil Law, Common Law, Customary Law: Consonance, Divergence and Transformation in Western Europe from the late eleventh to the thirteenth centuries

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

“Heraldry and other symbols in Nordic medieval legal manuscripts”

Den 26 maj 2021 håller Martin Sunnqvist ett föredrag på Zoom på temat Heraldry and other symbols in Nordic medieval legal manuscripts.

Se bifogad information (som också innehåller heraldiskt-rättshistoriska seminarier 28 april och 23 juni). Obs. att tidsangivelserna är Lissabon-tid.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digitala seminarier mars-maj 2021: Ius commune at borders – Borders of ius commune

Under mars, april opch maj 2021 hålls en serie digitala seminarier där nordiska rättshistoriker samtalar med kollegor från andra delar av Europa och även USA. Tidsangivelser i svensk/italiensk tid.

4 mars 2021 kl. 15.00: SUI GENERIS? HOW DIFFERENT WERE THE EARLY MODERN LAWS OF VENICE, SCANDINAVIA AND ENGLAND

Talare: Michele Basso (Università di Padova); Heikki Pihlajamäki (University of Helsinki); Dolores Freda (Università di Napoli Federico II); Alfredo Viggiano (Università di Padova)

18 mars 2021 kl. 15.00: CIRCULATION OF LEGAL CULTURE: PROFESSORS AND STUDENTS

Talare: Donato Gallo (Università di Padova); Marianne Vasara-Aaltonen (University of Helsinki); David Ibbetson (University of Cambridge)

15 april 2021 kl. 15.00: JUDICIAL PLURALISM IN VENICE, SCANDINAVIA AND ENGLAND

Talare: Richard Helmholz (University of Chicago); Mia Korpiola (University of Turku); Claudia Passarella (Università di Padova)

29 april 2021 kl. 15.00: LEGAL SCHOLARSHIP AT THE BORDERS: IUS COMMUNE AND LOCAL LAWS

Talare: John Baker (University of Cambridge) and Jørn Øyrehagen Sunde (University of Oslo)

6 maj 2021 kl. 15.00: ADMINISTERING THE LAW: LAWYERS AND LAYMEN

Talare: Per Andersen (University of Århus); Niamh Howlin (University College Dublin); Silvia Gasparini (Università di Padova)

20 maj 2021 kl. 15.00: MERCHANTS AND COURTS

Talare: Stefania Gialdroni (Università degli studi Roma Tre); Maria Fusaro (University of Exeter); Sören Koch (University of Bergen)

27 maj 2021 kl. 15.00: THE ANGLO-VENETIAN MOMENT: FROM THE DIVINE RIGHT OF KING TO THE DIVINE RIGHT OF REPUBLIC

Talare: Mario Piccinini (Università di Padova); Corrado Pin (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici); Chiara Petrolini (Universität Wien)

Alla seminarier äger rum via Zoom. Registrering sker här.

Vetenskaplig kommitté: Michele Basso, Dolores Freda, Donato Gallo, Heikki Pihlajamäki, Claudia Passarella, Mario Piccinini, Chiara Valsecchi, Raffaele Volante
Kontakt: michele.basso@unipd.it, claudia.passarella@unipd.it

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

American Exceptionalism

I det senaste numret av Statsvetenskaplig tidskrift skriver professor emeritus Kjell Å Modéer om amerikanska Supreme Court och det historiska argumentet.

Den 18 september 2020 avled domaren i den amerikanska Supreme Court Ruth Bader Ginsburg, RBG, 87 år gammal. Hon hade då suttit i domstolen i 26 år; rekordet har Oliver Wendell Holmes som dog 93 år gammal. Han hade varit domare i 30 år. RBG dog på sin post. Trots sjukdom upprätthöll hon sin plats i domstolen med ”full steam”. När meddelandet om hennes död kablades ut mitt i presidentvalskampanjen utlöstes en uppmärksammad politisk aktivitet. Av de nio domarna på domarbänken hade rättighetsföreträdaren RBG i många år varit den liberala falangens doyenne. De sista tjugo åren av sitt liv var hon en närmast ikonisk förebild för många jurister – särskilt för en yngre generation engagerade för mänskliga rättigheter.

Artikeln återfinns i fulltext här.

RBG när hon år 1969 kreerades till hedersdoktor i Luind.
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Max Planck-Institut byter namn och utvidgar sina ämnesområden

Max Planck-Institutet för europeisk rättshistoria i Frankfurt am Main har från och med den 1 januari 2021 bytt namn och utvidgat sina ämnesområden till att omfatta även rättshistoria utanför Europa samt rättsteori. Institutet heter numera Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie eller på engelska Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory.

Avdelningarna är nu:

  • ”Europäische und vergleichende Rechtsgeschichte” / ”European and Comparative Legal History”, leds av Stefan Vogenauer
  • ”Historische Normativitätsregime” / ”Historical Regimes of Normativity”, leds av Thomas Duve
  • ”Multidisziplinäre Rechtstheorie” / ”Multidisciplinary Legal Theory”, leds av Marietta Auer

Mer information finns på institutets hemsida här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny bok: Law and The Christian Tradition in Scandinavia

Kjell Å Modéer och Helle Vogt har redigerat en volym Law and The Christian Tradition in Scandinavia. Boken ingår i ett projekt som initierats av John Witte vid Emory University School of Law i Atlanta, Georgia. Ett antal volymer har publicerats på olika förlag, såsom Great Christian Jurists in English History, Great Christian Jurists in German History, etc.

Denna volym handlar om den kristna rättsliga traditionen i de nordiska länderna med fokus på ett urval juristers tänkesätt.

Information om boken finns på förlagets hemsida samt nedan.

This book presents a comprehensive history of law and religion in the Nordic context.

The entwinement of law and religion in Scandinavia encompasses an unusual history, not widely known yet important for its impact on contemporary political and international relations in the region. The volume provides a holistic picture from the first written legal sources of the twelfth century to the law of the present secular welfare states. It recounts this history through biographical case studies. Taking the point of view of major influential figures in church, politics, university, and law, it thus presents the principal actors who served as catalysts in ecclesiastical and secular law through the centuries. This refreshing approach to legal history contributes to a new trend in historiography, particularly articulated by a younger generation of experienced Nordic scholars whose work is featured prominently in this volume.

The collection will be a valuable resource for academics and researchers working in the areas of Legal History and Law and Religion.

Innehåll:

Foreword: John Witte, Jr.

Introduction: Kjell Å Modéer and Helle Vogt

Part 1: The Middle Ages

1. Introduction: The Middle Ages: Bertil Nilsson and Helle Vogt

2. Archbishops Absalon and Anders Sunesen: Legal reforms around 1200 in Denmark: Archbishops Absalon (1128–1201) and Anders Sunesen (d. 1228): Per Andersen and Helle Vogt

3. Swedish Church Law around 1300: Andreas And, Brynolf Algotsson, and Laurentius Olavi: Bertil Nilsson and Stina Sundmark

Part 2: Reformation and early modern times;

4. Introduction: Reformation and early modern times: Mia Korpiola and Heikki Pihlajamäki

5. The architect of the Danish-Norwegian reformation: Johannes Bugenhagen (1485–1558): Morten Kjær and Mattias Skat Sommer

6. Olavus Petri (1493–1552): Transplating foreign law in reformation Sweden: Heikki Pihlajamäki

7. Archbishop Laurentius Petri (1499–1573): The respected authority of the Swedish reformation: Mia Korpiola

8. The Christian jurisprudence of Niels Hemmingsen (1513–1600): Mattias Skat Sommer and Morten Kjær

Part 3: The enlightenment – secular law in Christian societies

9. Introduction: The enlightenment: Sören Koch and Kristian Mejrup

10. Natural Law and the struggle with pietism in eighteenth-century Denmark-Norway: Ludvig Holberg (1684–1751): Sören Koch

11. Andreas Hojer (1690–1751)—the standard-bearer of Danish-Norwegian Pietism: Kristian Mejrup

Part 4. National romanticism and constitutionalism

12. Introduction: Anders Jarlert and Kjell Å Modéer

13. Shaping the Danish people’s church in the context of freedom of religion. A.S. Ørsted (1778–1860) and N.F.S. Grundtvig (1783–1872): Lisbet Christoffersen and Niels Henrik Gregersen

14. Christian legal historian and intermediary of Henric Schartau’s religious heritage: Carl Johan Schlyter (1795–1888): Kjell Å Modéer

15. The Theological Battle for Freedom of Religion in Sweden: Henrik Reuterdahl (1795–1870) and Johan Henrik Thomander (1798–1865): Alexander Maurits

16. Karl Gustaf Ehrström(1822–1886): humanity, the Christian spirit, and criminal law in Finland in the nineteenth century: Jussi Sallila

Part 5. Modernity: Secularism and positivism/legal realism

17. Introduction: Anders Jarlert and Kjell Å Modéer;

18. Absalon Taranger (1858–1930): Legal historian and church politician in Norway around 1900: Egil Morland and Torgeir Landro

19. Swedish Modernity in transition within law and Theology: Halvar G F Sundberg (1894–1973) and Gustaf Aulén (1879–1959): Anders Jarlert

20. Church leader in times of trouble: Eivind Josef Berggrav (1884–1959): Egil Morland

21. Frede Castberg (1893–1977): A counterpoint in modern Nordic legal culture: Kjell Å Modéer

22. A late-modern catalyst in Swedish ecclesiastical law: Göran Göransson (1925–1998): Kjell Å Modéer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rechtsgeschichte – Legal History (Rg) 28 (2020)

Vi har fått följande information från Max Planck-institutet för europeisk rättshistoria:

This year’s edition of Rechtsgeschichte – Legal History. Journal of the Max Planck Institute for European Legal History was published recently in September and once again brings together outstanding research contributions on legal historical topics as well as a considerable number of reviews. Our sincere thanks go to the 57 authors who, despite the difficult conditions created by the Covid-19 pandemic, made it possible for us to deliver this year’s issue on time.

Five research contributions on very different topics kick off the issue. Tamar Herzog explores the debates between Romanists and Germanists regarding the origins of European law, with a particular focus on Spanish legal historiography. Her study demonstrates what narratives of legal origins reveal about law as well as about national or European identities. Christoph Meyer’s article is devoted to the epitomisation of Latin legal texts: a widespread technique that was significant not just in methodological and literary but also in normative-functional terms. Based on a plethora of primary sources and a detailed knowledge of the scholarly literature, Meyer offers a tour d’horizon of the often underrated method of epitomisation from late antiquity to the modern era. Thomas Pierson uses the substantial collection of so-called »service letters« (Dienstbriefe) of the city of Frankfurt am Main to trace the development of the contractual employment conditions of the city’s employees from the late 14th to the early 19th century. His findings provide stimuli for both the legal and the social history of pre-industrial labor. Martin Schennach probes the little-known depths of Austrian constitutional law scholarship. Since the second half of the 18th century, the flourishing genre of Staatsrechtslehre developed that aimed at the construction of an »entire Austrian state« (österreichischer Gesamtstaat). Finally, Klaus Günther analyses the historical conditions, characteristics, and consequences of the democratic transformation of modern criminal law. This leads him to examine the basic values of social cohesion and the assumption of duties of care and respect (Fürsorge- und Respektpflichten) by the citizens of a state.

Seven focus articles then deal with the legal history of the financial markets, for the first time systematically examining the fundamental relationships between risk cultures, crisis experiences, and developmental dynamics of (the knowledge of) law. The editors of this section, Carsten Fischer and Andreas Thier, introduce the topic. Jan Schröder provides the foreword to the second focus section, which is dedicated to the memory of Knut Wolfgang Nörr, who died in 2018. Three contributions pay tribute to both the personality and the oeuvre of Nörr, who for many years maintained a close association with the MPIeR as an External Scientific Member.

More than three dozen reviews deal with publications of relevance to legal history and published within the last two years. As in previous issues of the Rg, many reviews are written in a language other than that of the publication itself. The reviewed works’ contents range chronologically from antiquity to the present, and geographically from the coasts of Chile and the highlands of Mexico to northern European regions and on to Tanzania, Indochina and the empire of Genghis Khan.

Finally, the theme of the finance is also taken up by Juliane Voß-Wiegand, who provides an introduction to the numismatic collection of the Deutsche Bundesbank. She is not only the author of this issue’s marginalia on the historical monetary symbols preserved there, but also curated the impressive series of images that illustrates this year’s print edition of the Rg.

Rechtsgeschichte — Legal History 28 is as always available in print from the publisher Vittorio Klostermann and online in Open Access via the journal’s website.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar